HOTLINE : +662-718-1599


EVENT & SEMINAR

Date: 04/03/2020

Virtual Training

 • รูปแบบการสอน

เป็นการสอน online ผ่าน video conference โดยวิทยากร แบบ real-time

 

 • ช่วงเวลาในการเรียน
 • เริ่มเวลา                           09:00 น. - 16.00 น.
 • พักเบรคช่วงเช้า               10:00 น. - 10:45 น.
 • พักกลางวัน                      12:00 น. - 13:00 น.
 • พักเบรคช่วงบ่าย              14:30 น. - 14:45 น.

 

 • มีการจัดส่งหนังสือคู่มือให้กับผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 วัน
 • ผู้เรียนสามารถทำแบบจำลองการทำงาน (Lab) ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง โดยมีการจัดส่งรายละเอียดการเข้าถึงให้กับผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 วัน
 • ในระหว่างการเรียน ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับวิทยกรได้โดยตรง
 • หลังจากการเรียนผู้เรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ customersupport@ert.co.th
 • ขอสงวนสิทธิ์ผู้เรียนในการบันทึก ภาพ เสียง วีดิโอ ในระหว่างการเรียน-การสอน