HOTLINE : +662-718-1599


EVENT & SEMINAR

Symantec Symposium 2010

Date: 22/12/2011 09:25:00

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะถูกนำมาเสนอให้คุณในงาน Symantec Symposium 2010 งานจัดแสดงโซลูชั่นทางด้านไอทีประจำปีจากไซแมนเทค ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่องค์กร ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูล รวมถึงความพร้อมในการเรียกใช้งานของข้อมูลและระบบในศูนย์ข้อมูลไอทีส่วนกลาง ขององค์กร