Alternate Text

Course Outline

Microsoft PowerPoint 2016 Level 1

Course Code

PP-16-01

Description

-

Period

Call Us

Duration

2

Price

5,000 Baht

Class

Online

Language

Thai

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้งานด้านการนำเสนอมีสีสันและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักการเบื้องต้นในการสร้างงานนำเสนอ การทำงานกับข้อความและวัตถุ เช่นการจัดการข้อความ ภาพ วีดีโอและการทำ Animation เพื่อให้การนำเสนอมีสีสันมากยิ่งขึ้น

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7/8 เบื้องต้น รวมถึงการจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เบื้องต้น
 • การใช้งาน Microsoft Office 2007/2010/2013 เบื้องต้น

 

เนื้อหาการอบรม

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PowerPoint 2016

 • การเรียกใช้โปรแกรม
 • องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
  • แท็บคำสั่ง (Command Tab)
  • แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
  • แถบสถานะ (Status Bar)

 

การจัดการเกี่ยวกับแผ่นสไลด์

 • การแทรกแผ่นสไลด์เปล่า
 • การเปลี่ยน Layout สไลด์เดิม
 • การแทรกสไลด์จากไฟล์อื่น
 • การทำสำเนาแผ่นสไลด์
 • การลบแผ่นสไลด์
 • การเคลื่อนย้ายแผ่นสไลด์
 • การจัดกลุ่มสไลด์ด้วย Section
 • การลบ Section
 • ต้นแบบรูปแบบสำเร็จรูป (Themes)
  • การเรียกใช้ Themes
  • การปรับค่า Themes
  • กำหนดสีพื้นหลังแผ่นสไลด์

 

การทำงานกับข้อความ

 • การแก้ไขสลับตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ
 • การคัดลอก การวาง และการเคลื่อนย้ายข้อมูล
  • การคัดลอก
  • การเก็บข้อมูลที่คัดลอกมากกว่า 1 ข้อมูล
  • การเลือกวางข้อมูลจากกระดานฝากข้อความ
  • การลบข้อความในกระดานฝากข้อความ
 • การกำหนดแบบตัวอักษร
 • การปรับแต่งด้วยชุดสำเร็จรูป
 • การค้นหาหรือการแทนที่ข้อความ
 • การค้นหาหรือแทนที่รูปแบบตัวอักษร
 • การฝัง Font ในสไลด์
 • เครื่องหมายนำข้อความ
 • รูปภาพนำข้อความ
 • คลิกแท็บ Home เลือกปุ่มคำสั่งข้อคิดเห็น

 

ข้อความศิลป์ (WordArt)

 • การแทรกข้อความศิลป์
 • การแทรกวันที่และเวลา

 

การทำงานกับตาราง

 • การแทรกตาราง
  • แทรกตารางจากคำสั่งที่ Ribbon
  • แทรกตารางจากไอคอนในสไลด์
 • รูปแบบตารางสำเร็จรูป
 • การปรับแต่งตาราง
  • การตีเส้นขอบและปรับแต่ง
  • การแทรกแถว
  • การแทรกคอลัมน์
  • การลบคอลัมน์
  • การลบแถว
  • การรวมเซลล์
  • การปรับความกว้างของคอลัมน์หรือความสูงของแถวด้วยการป้อนขนาด
  • การปรับความกว้างของคอลัมน์หรือความสูงของแถวโดยกระจายขนาดให้เท่ากัน
  • การปรับความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับข้อความ (Auto Fit to Text)
  • การจัดการกับข้อความในตาราง
  • การสร้างตารางจากไฟล์ Excel

 

การทำงานกับวัตถุที่แทรกลงในงานนำเสนอ

 • การแทรกรูปวาด
 • การใส่ข้อความภายในรูปวาด
 • การจัดลำดับวัตถุ
 • การปรับแต่งพื้นวัตถุ
 • จัดแนวและช่องว่างระหว่างวัตถุเท่าๆ กัน
 • ผสานรูปร่างทั่วไป

 

จัดการกับรูปภาพ

 • การแทรกรูปภาพ
  • แทรกรูปภาพจากเว็บ
 • การแทรก Screenshot หรือการคลิปหน้าจอ
 • การปรับแต่ง
  • การปรับระดับความสว่าง
  • การปรับสี
  • การบีบอัดรูปภาพ
  • รูปแบบศิลปะสำเร็จรูป
  • การลบรูปแบบแนวศิลป์
  • การซ่อนบางส่วนของภาพ
 • กรอบรูปภาพสำเร็จรูป
 • การใช้งาน Design Ideas

 

การแทรก Diagram (SmartArt)

 • การแทรก SmartArt
 • การแปลงข้อมูลจาก Bullet ไปเป็น SmartArt
 • ปรับแต่ง SmartArt
  • เพิ่มรายการ
  • รูปแบบสี
  • การเปลี่ยนรูปทรง SmartArt

 

การแทรก Chart

 • การแทรกกราฟเข้ามาภายในสไลด์

 

ทำงานกับมัลติมีเดีย

 • การแทรกเสียง
 • การแทรก VDO
 • การปรับแต่ง VDO
 • การบันทึกการทำงานเป็น VDO

 

การกำหนดลูกเล่นการนำเสนอสไลด์

 • การเปลี่ยนแผ่นสไลด์
 • การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • การกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือข้อความ
  • ประเภทลูกเล่นในสไลด์
  • การกำหนดคุณสมบัติการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
  • การคัดลอกรูปแบบเคลื่อนไหวของวัตถุและข้อความ
 • มุมมองนำเสนอสำหรับผู้บรรยาย
 • การเลือกแผ่นสไลด์เพื่อการนำเสนอ
  • เริ่มต้นสไลด์แรก
  • แผ่นสไลด์ปัจจุบัน
  • ไปยังแผ่นสไลด์ที่ต้องการ
  • สร้างชุดการนำเสนอ
 • การนำเสนอชุดที่สร้างเอง
 • การปรับลูกศร (Pointer) ในระหว่างการนำเสนอ

PLEASE COME AND JOIN US.

Are you interested this course?

Let’s join with us to improve your skill

Alternate TextJOIN THIS CLASS
Alternate Text