Alternate Text

Course Outline

Microsoft Excel 2016 Level 1

Course Code

EX-16-01

Description

-

Period

Call Us

Duration

2

Price

5,000 Baht

Class

Online

Language

Thai

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการคำนวณ ซึ่งจะทำให้งานด้านการคำนวณมีความหยืดหยุ่น และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชันที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม


ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน...

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7/8 เบื้องต้น รวมถึงการจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เบื้องต้น
 • การใช้งาน Microsoft Office 2003/2007/2010 เบื้องต้น

เนื้อหาการอบรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Excel 2016

 • บทบาท และองค์ประกอบ
 • เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม
 • แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
 • แท็บคำสั่ง (Command Tab)
 • แถบสูตร (Formula Bar)
 • กล่องรายการชื่อกลุ่มเซล (Name Box)
 • แถบสถานะ (Status bar)
 • การปรับแต่ง Ribbon 
 • Auto-hide Ribbon
 • Show Tabs
 • Show Tabs and Commands
 • การเพิ่มปุ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
 • การใช้งาน Tell Me what you want to do..
 • การแสดงมุมมองเวิร์กชีต 

การทำงานกับสมุดงาน 

 • สร้าง และเปิดสมุดงาน
 • สร้างสมุดงาน
 • เปิดสมุดงาน
 • สร้างสมุดงานใหม่โดยใช้แม่แบบสำเร็จรูป
 • การแปลงสมุดงานเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
 • บันทึก และบันทึกเป็น
 • การบันทึกสมุดงาน
 • การบันทึกไปเป็นประเภทอื่น
 • ประเภท PDF/XPS
 • ประเภทอื่นๆ
 • การแบ่งปันสมุดงาน
 • แบ่งปันสมุดงาน

การทำงานกับเวิร์กชีต

 • การเลือกเวิร์กชีตแบบไม่ติดกัน
 • การเลือกเวิร์กชีต
 • การเลือกเวิร์กชีตแบบติดกันต่อเนื่อง
 • การเลือกทุกเวิร์กชีต
 • การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่
 • การกำหนดชื่อเวิร์กชีต
 • การคัดลอก/เคลื่อนย้ายเวิร์กชีต
 • การลบเวิร์กชีต
 • การซ่อนเวิร์กชีต
 • การยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต

 

การทำงานกับเซล คอลัมน์ หรือแถว

 • การเลือกทั้งคอลัมน์
 • การเลือกเซล คอลัมน์ หรือ แถว
 • การเลือกทั้งแถว
 • การเลือกลุ่มเซลแบบติดกัน
 • การเลือกกลุ่มเซลแบบไม่ติดกัน

การปรับความกว้างคอลัมน์ 

 • การปรับความกว้างของคอลัมน์ตามที่กำหนด
 • การปรับความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับข้อความ
 • การปรับความสูงของแถว
 • การปรับความสูงของแถวด้วยคำสั่ง
 • การปรับความสูงของแถวให้พอดีกับข้อความ
 • การซ่อน/ยกเลิกคอลัมน์และแถว
 • การซ่อนคอลัมน์
 • การซ่อนแถว
 • การยกเลิกการซ่อนคอลัมน์
 • การยกเลิกการซ่อนแถว
 • การแทรกและลบเซล
 • การแทรกเซล
 • การลบเซล

 

การทำงานกับข้อมูล

 • การป้อนข้อมูลลงในเซล
 • การเรียกใช้งานชุดข้อมูล
 • ชุดตัวเลข
 • ชุดวันที่
 • ชุดข้อความ
 • การสร้างชุดข้อมูล
 • การเลือกข้อมูลที่มีอยู่
 • การคัดลอก การวาง และการย้าย
 • การคัดลอก และวาง
 • การเก็บข้อมูลที่คัดลอกมากกว่า 1 ข้อมูล
 • การกำหนดตัวเลือกในการวางข้อมูล
 • การคัดลอกเฉพาะรูปแบบ

 

การจัดรูปแบบข้อมูลและคำนวณ

 • ประเภทของรูปแบบ
 • การเรียกใช้คำสั่ง Format Cells
 • ข้อคิดเห็น (Comments)
 • แทรกข้อคิดเห็น
 • การสั่งแสดงข้อคิดเห็น
 • การแก้ไขข้อคิดเห็น
 • การลบข้อคิดเห็น

ปฏิบัติการกับการคำนวณ

 • ประเภทของเครื่องหมายปฏิบัติการ
 • ลำดับปฏิบัติการของเครื่องหมายปฏิบัติการ
 • การสร้างสูตรคำนวณ

การอ้างอิง และตรวจสอบตำแหน่งของเซล

 • การอ้างอิงเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference Calculation)
 • การอ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference Calculation)
 • การชี้แหล่งเซลของผลลัพธ์
 • ลบเส้นลูกศร
 • การตรวจความถูกต้องของผลลัพธ์ผ่านชุดเครื่องมือ

การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

 • การสร้างกราฟในไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • การสร้างกราฟด้วยแป้นลัด
 • การสร้างกราฟด้วยคำสั่ง
 • การปรับแต่งกราฟ
 • การเคลื่อนย้ายกราฟ
 • การเปลี่ยนประเภทกราฟ
 • การเพิ่มองค์ประกอบของกราฟ
 • การปรับแต่งแกน
 • การแสดงมูลค่าข้อมูล
 • การเพิ่มข้อมูล
 • การจัดรูปแบบกราฟด้วยรูปภาพ
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การจัดการก่อนและสั่งพิมพ์
 • คำสั่ง Print Preview
 • การสั่งพิมพ์

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน

 • ฟังก์ชันที่นิยมใช้
 • ฟังก์ชัน COUNT
 • ฟังก์ชัน SUM
 • ฟังก์ชัน AVERAGE
 • ฟังก์ชัน MAX
 • ฟังก์ชัน MIN
 • ฟังก์ชัน ROUND
 • ฟังก์ชัน ROUNDDOWN
 • ฟังก์ชัน ROUNDUP
 • ฟังก์ชัน BAHTTEXT
 • การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมาย &

PLEASE COME AND JOIN US.

Are you interested this course?

Let’s join with us to improve your skill

Alternate TextJOIN THIS CLASS
Alternate Text