Alternate Text

Course Outline

Microsoft PowerPoint 2019 / 365 Level 2

Course Code

PP-19-02

Description

-

Period

Call Us

Duration

2

Price

5,000 Baht

Class

Online

Language

Thai

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้งานด้านการนำเสนอมีสีสันและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงการปรับแต่งงานนำเสนอ เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทั้งเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนนำเสนอ และเทคนิคที่ช่วยให้ระหว่างนำเสนอมีความพร้อมและดูมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน...

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7/8 เบื้องต้น รวมถึงการจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เบื้องต้น
 • การใช้งาน Microsoft Office 2003/2007/2010 เบื้องต้น
 • ผ่านการฝึกอบรม Microsoft PowerPoint 2013 Level 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

 

เนื้อหาการอบรม

ทำงานกับมุมมองต้นแบบ (Master)

 • มุมมองต้นแบบแผ่นสไลด์ (Slide Master)
 • มุมมองต้นแบบเอกสารประกอบการนำเสนอ (Handout Master)
 • มุมมองบันทึกย่อของสไลด์ (Notes Master)
 • การกำหนดรูปแบบสไลด์ผ่านทาง Slide Master
 • ต้นแบบรูปแบบสำเร็จรูป (Themes)
  • การเรียกใช้ Themes
  • การปรับค่า Themes
  • กำหนดสีพื้นหลังแผ่นสไลด์
 • การบันทึก Themes แบบกำหนดเอง
 • การนำเข้าหัวข้อจาก MS-Word

การทำงานกับรูปภาพ

 • การแทรกไอคอนรูปแบบใหม่
 • การแทรกภาพจากบนเครื่อง
 • การแทรกภาพจาก Online
 • การแทรกภาพด้วย Screenshot
 • การปรับแต่ง
  • การปรับระดับความสว่าง
  • การปรับสี
  • การบีบอัดรูปภาพ
  • รูปแบบศิลปะสำเร็จรูป
  • การลบรูปแบบแนวศิลป์
  • การซ่อนบางส่วนของภาพ
  • ปรับขนาดรูปภาพ
 • กรอบรูปภาพสำเร็จรูป
 • การใช้งาน Design Ideas
 • การซ่อนบางส่วนของภาพ
 • สร้างสไลด์จากอัลบั้ม (Album)
 • การแทรกไอคอน และภาพแบบ 3D
  • ไอคอนจากไฟล์ หรือเว็บ
  • 3D จากไฟล์ที่สร้าง หรือเว็บ

เสียง และวิดีโอ

 • การแทรกเสียง
  • การกำหนดรูปแบบการเล่นเสียง
 • แหล่งวิดีโอ
 • การปรับแต่งวิดีโอ
  • การกำหนดรูปแบบการเล่นวิดีโอ
 • การซ่อนเวลาเล่นวิดีโอ
 • การบันทึกการทำงานเป็นวิดีโอ

การเพิ่ม Hyperlink ลงในสไลด์

 • สไลด์ไฟล์นำเสนอเดียวกัน
 • สไลด์ไฟล์อื่น
 • เว็บไซด์
 • ลบ Hyperlink

การกำหนดลูกเล่นการนำเสนอสไลด์

 • การเปลี่ยนแผ่นสไลด์
 • การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • การกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือข้อความ
  • ประเภทลูกเล่นในสไลด์
  • การกำหนดคุณสมบัติการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
  • การคัดลอกรูปแบบเคลื่อนไหวของวัตถุและข้อความ
 • การซ้อมการนำเสนอ

การเตรียมการนำเสนอ

 • มุมมองนำเสนอสำหรับผู้บรรยาย
 • การเลือกแผ่นสไลด์เพื่อการนำเสนอ
  • เริ่มต้นสไลด์แรก
  • แผ่นสไลด์ปัจจุบัน
  • ไปยังแผ่นสไลด์ที่ต้องการ
  • สร้างชุดการนำเสนอ
 • สร้างกลุ่มแผ่นสไลด์สำหรับ Zoom
 • การนำเสนอชุดที่สร้างเอง
 • การซักซ้อมพร้อมบันทึกเวลา
 • การกำหนดนำเสนอแบบไม่รู้จบ
 • การปรับลูกศร (Pointer) ในระหว่างการนำเสนอ
 • การปรับสีของฉากหลังในระหว่างการนำเสนอ
 • การนำเสนอแบบออนไลน์

 

 

 

การ Export และการป้องกันไฟล์นำเสนอ

 • แบ่งปันและทำงานร่วมกัน
 • ยกเลิกการแบ่งปัน
 • บันทึกเป็น PDF ไฟล์
 • การสั่งพิมพ์งานนำเสนอ
 • การแปลงไฟล์งานนำเสนอไปเป็นเอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • การบันทึกไปเป็นไฟล์วิดีโอ
 • การป้องกันการเปิดไฟล์นำเสนอ
 • การยกเลิกรหัส
 • Mark as Final ทำให้งานนำเสนอเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

แนวคิดการจัดทำงานนำเสนอ

 • Theme ไม่ซ้ำ
 • สีสัน
 • รูปแบบตัวอักษร
 • ปริมาณข้อความ
 • ขนาดรูปภาพ และข้อความ
 • เรียบง่ายแต่ชัดเจน

PLEASE COME AND JOIN US.

Are you interested this course?

Let’s join with us to improve your skill

Alternate TextJOIN THIS CLASS
Alternate Text