HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา 20483B Programming in C#

ผมมาอบรมวิชา 20483B Programming in C# ครับ เลือกเรียนที่นี่เพราะค้นหาเจอจากในเว็บครับ อาจารย์สอนดีมากเข้าใจง่าย สถานที่ การเดินทาง อาหารว่าง โอเคเลยครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา AT5997 Symantec Deployment Solution 7.5: Administration

สวัสดีครับ ผมมาอบรมวิชา AT5997 Symantec Deployment Solution 7.5: Administration ที่เลือกเรียนที่ERT เพราะสามารถเดินทางมาสะดวกตึกติดถนนหาเจอง่ายดีครับ อาจารย์บรรยายและยกตัวอย่างดีครับเข้าใจง่าย ของว่างโอเคเลยครับ

Satisfaction Level