HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรม Nutanix Platform Administration

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้มาอบรมวิชา Nutanix Platform Administration หลังจากที่อบรมในวิชานี้ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับองค์กรและเข้าใจ Concept หลักในการใช้งาน Nutanix พื้นฐาน

Satisfaction Level

อบรม Nutanix Platform Administration

สวัสดีครับ ผมได้มาอบรมวิชา Nutanix Platform Administration หลังจากที่ได้รับการอบรม โดยรวมแล้ว ok ครับ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น แต่บาง feature เล่นไม่ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดหลายอย่าง ส่วนเรื่องสถานที่กับขนมเบรม ok เลยครับ

Satisfaction Level