HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรม Active Directory services with Windows

สวัสดีครับ วันนี้ได้มาอบรมวิชาActive Directory services with Windows Server ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไปใช้พัฒนาระบบขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Satisfaction Level

อบรม Veritas Net Backup Advance

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้มาอบรมวิชา Veritas Net Backup Advance หลังจากที่อบรมในวิชานี้ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานและพัฒนาระบบที่ทำในปัจจุบัน

Satisfaction Level