HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา Veritas Netbackup 7.7 : Administrator

วันนี้ได้มาอบรมวิชา Veritas Netbackup 7.7 : Administrator ทำให้เข้าใจและรู้การใช้งานขึ้นมาก การเดินทางก็สะดวกมากครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7]

สวัสดีครับ วันนี้ได้มาอบรมวิชา VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7] อาจารย์สอนดีมากครับ มีLab ให้ทำเยอะ การเดินทางสะดวก เครื่องดื่มและขนมเยอะดีครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7]

วันนี้ได้มาอบรมวิชา VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7] ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับอบรม อาจารย์สอนเข้าใจง่าย ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สถานที่เดินทางสะดวก ขนมเบรกดีครับ

Satisfaction Level