HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

Microsoft Excel 2010 (Advance)

สวัสดีครับ หลังจากที่ผมได้อบรม Microsoft Excel 2010 (Advance) รู้สึกว่าความรู้เรื่อง Excel ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นอะไหนถ้าเราไม่ศึกษาเพิ่มขึ้น เราก็จะมีความรู้อยู่เท่าเดิมที่เราใช้งานเท่าที่จำเป็นในงานที่ทำเป็นประจำ โดยรวมดีครับ

Satisfaction Level

การใช้งาน Social Media เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้อบรมวิชา การใช้งาน Social Media เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นและทราบถึงเทคนิคบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน สามารถที่จะนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย สามารถถามได้ตลอดเวลา สถานที่เดินทางสะดวก ขนมอร่อย

Satisfaction Level