HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา Troubleshooting Window 7

สวัสดีค่ะ ชื่อกวางค่ะ วันนี้มาอบรมวิชา Troubleshooting Window 7 ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการอบรม มีความพึงพอใจมาก สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในบริษัทได้ค่ะ ของเบรคเหมาะสมดี ไม่มากไม่น้อยไป สถานที่เดินทางสะดวกดี แต่มีลิฟน้อยไปแต่โดยรวมชอบมากค่ะ

Satisfaction Level

อบรมวิชา Troubleshooting Window 7

สวัสดีครับ ชื่อสุขครับ วันนี้มาอบรมวิชา Troubleshooting Window 7 ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการอบรม รู้สึกประทับใจกับการที่ได้มาอบรมโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ผู้สอนและทีมงานของบริษัทให้ความกระจ่างในสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทุกวันแต่ไม่เคยได้ใช้ ได้มีโอกาสได้มาอบรมในครั้งนี้จึงได้รับความรู้มากมาย ขนมเบรค ดีครับ เดินทางสะดวก บรรยากาศดี ประทับใจครับ

Satisfaction Level