HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา DP0137 Symantec Backup Exec 15: Administration

วันนี้มาอบรมวิชา DP0137 Symantec Backup Exec 15: Administration ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการอบรม ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร ขนมและเครื่องดื่มถือว่าดี

Satisfaction Level

อบรมวิชา DP0137 Symantec Backup Exec 15: Administration

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาอบรมวิชา DP0137 Symantec Backup Exec 15: Administration ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการอบรม ได้ความรู้และเนื้อหา Backup Exec 15 ตรงตามเอกสารผู้บรรยาย ให้ความสนใจกับคำถามและตอบคำถามได้ชัดเจน ห้องเรียนสะอาด พอใจขนมและเครื่องดื่ม

Satisfaction Level