HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา 20410D Installing and Configuring Windows Server 2012

สวัสดีครับ ผมณุก วันนี้มาอบรมวิชา 20410D Installing and Configuring Windows Server 2012 ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการอบรม สามารถเอาคำแนะนำ ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในบริษัทได้ครับ เครื่องมือใช้ประกอบการสอนดีครับ สถานที่อยู่ไกลจากรถไฟฟ้า ขนมและเครื่องดื่มดีครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา 20410D Installing and Configuring Windows Server 2012

สวัสดีค่ะ ฉันหลี วันนี้มาอบรมวิชา 20410D Installing and Configuring Windows Server 2012 ความรู้สึกหลังจากได้รับการอบรม สามารถนำความรู้จากการอบรมและการทำ Lab นำไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของตัวเองได้ รวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ Demo ให้ดู และเพิ่มเติมจากนอกบทเรียน ขนมเบรคดีค่ะ มีลานให้นั่งพักทานของว่างและทานข้าวได้ ส่วนสถานที่อบรม น่าจะเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับที่อยู่ของผู้เรียนว่าสะดวกเรียนที่ไหน เพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะ

Satisfaction Level