HOTLINE : +662-718-1599


ABOUT THIS COURSE

อบรมวิชา IR0996 Symantec Data Loss Prevention 12.5 Administration

วันนี้มาอบรมวิชา IR0996 Symantec Data Loss Prevention 12.5 Administration อาจารย์เป็นกันเอง สอนดีมากครับ ห้องเรียนสะอาด เดินทางก็สะดวก ขนมเบรคอร่อยมากครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา EX-10-01 Microsoft Excel 2010 Level 1

วันนี้มาอบรมวิชา EX-10-01 Microsoft Excel 2010 Level 1 ความรู้สึกหลังจากได้รับการอบรม ได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นครับ โดยรวมดีมากครับ สถานที่เดินทางมาสะดวก อาหารเบรคอร่อยครับ

Satisfaction Level

อบรมวิชา EX-10-01 Microsoft Excel 2010 Level 1

วันนี้มาอบรมวิชา EX-10-01 Microsoft Excel 2010 Level 1 ความรู้สึกหลังจากได้รับการอบรม ได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นครับ อาจารย์สอนดีครับ สถานที่เดินทางมาสะดวกมากครับ อาหารเบรคโอเคมากครับ

Satisfaction Level